Parametry služeb.

 

Účetnictví:

 •  formální kontrola přijatých prvotních dokladů a jejich zaúčtování
 • formální kontrola a zaúčtování příjmů a výdajů v hotovosti
 • zaúčtování vydaných účetních dokladů
 • formální kontrola a zaúčtování interních dokladů
 • kontrola splatnosti pohledávek a závazků
 • zaúčtování mezd podle dodaných podkladů
 • příprava měsíčního hlášení pro Správu sociálního zabezpečení
 • formální kontrola proplácených cestovních příkazů
 • účtování o úvěrech
 • účtování o majetku podle předložených podkladů
 • inventarizace dokladová
 • zaúčtování podle dodaných podkladů pohyby a výsledky skladů

Uvedené činnosti jsou součástí základní ceny.

Součástí základní ceny nejsou následující činnosti:

 • příprava podkladů pro fakturaci
 • příprava platebních příkazů
 • příprava a zpracování upomínek
 • příprava dohody o zápočtu
 • zpracování knihy jízd
 • zpracování příkazu k pracovní cestě
 • evidence HIM a DHIM
 • vedení karet investičního majetku
 • evidence technického zhodnocení
 • příprava odpisového plánu
 • výpočet ročních odpisů
 • vedení skladové evidence

Samostatně stojí i následující bloky:

 • Zpracování roční závěrky včetně dokumentů( rozvaha,výkaz zisku a ztrát, přílohy )
 • Zpracování souhrnného hlášení k DPH
 • Zpracování podkladů k daním(DPH,silniční, podklady k dani z příjmů fyzických osob)
 • Podklady k dani z příjmů právnických osob